NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Aman Honpi (LIVE)

LIVE – EBCC Delhi

Aman hon pi! ka kipak hi
Aw thu van lungmuanna a dim!
Koi ah om in bangteng hih leng
Pathian’ khut in kei hon pi zel

Sakkik: 
Aman hon pi! Aman hon pi! 
A khut hat in kei hon pi hi 
Amah zui muanhuai ka hi ding 
A khut hat a A hon pi ziak’

A kal in dahluatna bang ah
A kal in Eden pallun ah
Buaina tuipi’ tung hizong leh
Pathian’ khut in kei hon pizel

Toupa na khut ke’n ka len dia
Phunlou leh lungkim in om ning
Ka hihhih ah kipakta ning
Ka Pathian in A hon piziak’

Leitung ah ka nna a bei chian’
Nang ziaka gal ka zoh chiangin
Sihnate bang lau nawn kei ning
Jordan kaan a n’onpi ziakin