NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Hih Ciang Dong Topa

Tangteel bang lel kei nuntakna,
Hoihna zang khat bek zong neilou;
Ka hihna hong thuk zen le teh,
Ka thuak dingdan gel ngam keng e;
Nong phawk khak zenzen ding in,
Mihing in bang hilel ka hiam!
Hizah nong lainat zenzen,
Toupa aw kei kua kahiam?


Hihchiang dong Toupa, Hih chiang dong Toupa,
Kei nong tunpih ding in kua hilel ka hiam!
Hihchiang dong Toupa nong tunpihna ding in,
Ka innkuan pih te zong kua hilel kua hilel a hiam aw..

Nong hehpihna thupha sim louh,
Ka maingat ding dang nei keng e;
Ka sung ka pua hong tel lua teh,
Na mai muding daktou ngam keng;
Kilawmlou pi nong tel a,
Hihchiang dong nong tunpihna;
Nong hehpihna thupha hi,
Phat lou in om thei keng e!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*