NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Hong Chiah Kik Ing

HONG CHIAH KIK ING
sa : Hnunhoih
phuak : K Thangchinlian
kaih : Khaibiaksiam Samte

Verse 01
Hiai khovel tangtawn daihlou ding mun ah
Ka laukha makhua gel lou in
Simlei paal zu tawp in ka leng a
Kum tamtak kana zang liam ta
Aw paam lua sa’ng e ka gel kik chiang
Suulhei simthu lel thei leh chi’ng e
Luankhi toh malbang koukou zong leng
Sulhei nawn lou din mualliam ta

Chorus
Kalvari ah Sianmang itna simthu leh
Tuun leh zua itna simthu ka theih chiang
Selung sik a luankhi nul in
Khau bang hong chiah kik ing
Naubang hong sang lai un aw

Verse 02
Tuun leh zua leh Sianmang simthu nial in
Simlei paal te zou ka leng zong
Tuun leh zua hon itna tullou lai
Lian semsem khang semsem nisim in
Sihna liim guam tamtak ka tot lai in zong
Ka hinna tuchiang dong hon hawi sak
Kua dang hilou tung Sianmang mah hi
Banghang hiam aw lamdang lua sang e

Verse 03
Tuaidawng zaitha leh lungsim hatlai in
Simlei luah den ding bang zen in
Sianmang thu donlou nuam a leng in
Tuun, zua lamsa muang nun I nuam maw
Na hatlai ni tumbang vuai pah ding
Tua hun hong tunchiang kua na bel diam?
Zuang thou ni hunpha tampi’n mualliam ta.
I simlei nunna a bei ma’n.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*