NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Ka Damna Khros

Khros thu zaw mangthang lel te din Haina thu ahi
Hi zong hotdam ta te ding in thil hih theih na ahi
Tua Khros tuh Ka damna leh Ka siamtanna ahi
Ka tangtawn van in lampi Hong bawlsak tu

Tua Khros a, ka mohna siang sak ta
Tua Khros a, ka bat teng mai sak ta
Tua Khros a, hinna thak nei tang
Ka damna Khros ahi

Tua Khros tuh thuakgimna leh kahle hagawina mun ahi
Hi zong vanmang tapan Kei dong in Tua mun Hong tel maw
Tua Khros tuh Ka damna leh Ka siamtanna Hong hi
Kei din sakmel et lawmpen Khros Hong hi ta

Thildang bangmah suang Kei Ning, pilna, siamna leh hih theih na
Tua Jesu Khros kia, ka dam sung in suang zaw Ning e
Tua Khros tuh Ka damna leh Ka siamtanna ahi
Ka kha pham dong in, Khros tuh Ka len den ding