NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Ka Lunggulh Pen

KA LUNGGULH PEN
sa : Ningmuanching
phuak : K Thangchinlian
kaih : V Nunlian
Verse 01
Ka bualna simlei ka ngaihsut kik chiang
Khenkhat in neihleh lamte suang uh
Khenkhat ten pilna leh siamna te suang mah leh
Ken zaw ka Tanpa mah ka suang pen ding

Chorus
Jerusalem thak ah leng ten zaw
Ngaihtamsial na simlei ngai nawn lou in
Halleluiah chi’n Belamnou phat uh
Tua gamnuam hi ken ka lunggulh pen

Verse 02
Suanding leigou pilna leh siamnate
Simlei ah bang mah ka nei lou zong
Lunglel lou nisim ka khros lampi zui leng
Van hauhsakna teng kei a ding hi.

Verse 03
Khovel ah lampial theih na’ng tamlua sa’ng
Zingni hong suak a etlawmna hong lang
Zankhua hong mial sa utna te’n kei hon zol
Puklou ding in Toupa honpi’n aw

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*