NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019. Uploading of song on this website has been stopped due to technical issues. You can get our latest upload song now on Android Application only. User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

  NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019. Uploading of song on this website has been stopped due to technical issues. You can get our latest upload song now on Android Application only. User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

  NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019. Uploading of song on this website has been stopped due to technical issues. You can get our latest upload song now on Android Application only. User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Ka Tunnu Aw

Hun te kikhel in, ni leh kha dang zong
Chikmah hun kikhel ngeilou
Ka tuunnu hong itna
A tul theilou, a lui thei ngeilou
Tehpih omlou kanu hong itna

Nu aw hong it ing, nu aw hong ngai ing
Khan kumsawt tangbang dam in
Na von nih thum te toh
Lam hong lak in, thupha hongpia in
Ka zaitha leh ka khuavak Na hi.

Tuunnu aw
Khang kumsawt tangbang hongdam in
Nong itna sanga lianzaw simlei tungah omkei
Mi nuai om ding nong deihlouh hang
Sak leh khang ah luankhi nul in,
Zum leh dai nong thuaksak a
Kong thukna ding dang neikeng
Ka zaila toh nang hong pahtawi ing

Hong maisakin Nu,
Ka chitlouhnate
Na luan khite nulta in,
Lailung muangtain
Nihong suak ding a,
Khua hong vakding hi
Eia di’ngnopna ni hong tang ding