Kamkei Bang A Hangte

Composed by: Sir Funny Haulalmuan
Kamkei bang a hang te

Kamkei bang a hangte kha a pham zong a
Tun leh zua chin leh tuai te aw
Selung phang lou luankhi nul lou aw
Tunnu zogam it vang hi e

Na sisan Zogam a thawn lou ding
Zogam vang a na phamna in
Tuai zatam kamkei bang hang sak e
Batphu la di’n kawlchiang toh phei phung suan ta’ng

Zogam vang a phamte gual in eng e
Sum lu phal in ka zun zong a
Bang hang tua pham ding mel thei lou
Khial lou di’n sian aw hong huai in

Tunnu Zogam pak bang a lut ma’n zo
Kha ka pham phallou aw
Sian aw Tuai zatam toh pallun zou di’n
Hambang hong huai in Thianmang aw

Related music

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*