NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Mosi bang pitu

MOSI BANG PITU
sa : Hnunhoih
phuak : K Thangchinlian
kaih : T Suanlian Tonsing

Verse 01
Israelte Aigupta sal a tang lai un
Suahtak ut in Toupa kiang thum uh
Vanglian Pathian in a thumna uh za in
Amaute pikhe ding in Mosi sawl hi

Chorus:
Mosi bang pitu muanhuai leh gin om
Ka ngai uhi Toupa zo vontawi ten
Aigupta goumanpha te taan ngam a
Itna dik toh na mite pitu ding (x 3)

Verse 02
Gamdai ah gilkial, dangtak nate thuak a
Kik ding simthu a lel lai un zong
Amau dia hinna phal a thu ngetsak tu
Mosi bang pitu tamsem hon pia in aw

Verse 03
Kanaan vualzawlnate vang nuam a leng in
Israel ten lam hon pialsan bang un
Kou zong na van vualzawlna ka tang te uh
Nang toh gibang hon khen tu suak zouta e!

Verse 04
Ki velchian thak ni maw I khristian hinkhua
Toupa thangpaihna hong tun ma in
Kingainiam in I Toupa kiang zuan meng ni
Tua hi leh Toupa’n I gam dam sak ding hi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*