NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Naungek Siangthou

NAUNGEK SIANGTHOU
sa : Ningmuanching
phuak : K Thangchinlian
kaih : V Biaklal

Verse 01
Zandai leh siang huihkhi’n hon sem hiauhiau
Bethlehem bawng inn daidam ah
Pathian gou manpha pen naungek Jesu
Lei mihingte tan dia mimbang hong piang zan

Chorus
Naungek siangthou be din tun khaubang chiah ni
Kingainiam leh I lungtang laan kawm in
Ziinmang henkol luainam bang sut in om ta
Tungnung pen ah Pathian thupi hen Amen!

Verse 02
Sawttak khovel ziinmang henkol bun a
Thangvan toh gibang kikhen sa
Kalvari ah guikhau bang zomkhawm dia
Zan siangthou Hondampa mimbang hong piang zan

Verse03
Aw zan siangthou laukha saltangte dia
Suahtakna dawngkot kihong zan
Melma henkol nuaisiah in omta hi
Thangvan leh lei mihingte kilemna zan

Verse04
Aw zan siangthou khovel mial taan vak dia
Van mite pahtawi chim theihlouh
Belamnou in mun niampen hong tel zan
Angel te’n lemna zailaa hong awih zan uh

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*