NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Ngeek Bawl

Khutte lamto in nang kongbia hi.
Lungsim khempeuhtawh nang kongbia hi.
Kei phatnalel tawh na lungkim a,
Kei phatnalel tawh nong maitai hi.

Chorus
Kei banglel hongthei in
Kei banglel nong domno
Kei banglel hongphawk in
Kei banglel nong ngekbawl hi
[Topa aw kong piakding pilna siamna neikeng
Hauhna sum leh pai neikeng
Minthanna vangliatna bangmah ka neihloh hang
Ka lungtang nang kongpia hi
Hong itlua ing Zeisu
Ka lunggulhpen Zeisu…]

Sum leh pai ka neihloh hang
Nang kongneihman ka khamuang hi
Ka bangkim nahi…

Zeisu’ ken hong it lua ingh…

Atamzan lungtang nong damsak a,
Avul nuntakna nong nosuaksak
Kong sapna awte nong (aw…) zaden a,
Ka khitui malte nong ciapteh sak

Leitung nate kaneihloh hang
Nang kongneih man kha khamuang hi
Ka bangkim nahi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*