NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019. Uploading of song on this website has been stopped due to technical issues. You can get our latest upload song now on Android Application only. User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

  NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019. Uploading of song on this website has been stopped due to technical issues. You can get our latest upload song now on Android Application only. User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

  NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019. Uploading of song on this website has been stopped due to technical issues. You can get our latest upload song now on Android Application only. User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Nu Aw

Lyrics:CT Mung Music & Studio:Zaideih Studio

Zuapa lou toh Tuun in hambang n’on huai a,
Haksat beidot hun in zong;
Toupa kiang mah nong chi,
Lungkhamna leh beidotna
A hong tunchiang in zong;
Toupa hang in Kipahna na suak sak zel,
Ka gelgel chiang in,
Thupi’n lamdang lua hon sa ing NU AW.

NU Aw Pasian mai ah thupha hon nget sak lai in,
Tusawn-khangsawn mu ding in, Toupan hatna damna hon pia hen la;
Tung sianmang in hon huai den hen la,
Na khan kum khua hon sawt sak hen Nu Aw.

Coda [Na khan kumkhua hon sawt sak hen Nu Aw]

Kholhpih lawm leh neih-le-lam ka neih louh hang,
Laizom teng toh silh leh ten
Ding na hon guan zou a;
Sanggah lua ka hihna zong phok lou din non kem a,
Nong khotuahna thupi in,lamdang lua sang,
Na hon itna te
Chik mah chiang in ngilh ngei kei ning Nu Aw.

Hi leitung ah Tuun Aw nang bang mu kei ning,
Na hoihna leh siamna te, kongthuk kim zou kei zong;
Ken zong Tung Sianmang kiang ah nang din a vualzawlna,
Thupha ngen in thum in nang din kon nget sak;
Hihchiang dong tung ing,
Na hon vualzawlnate ziak in NU AW