NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Siit Neilo (LIVE)

SIIT NEILO
Words: SIA SIAN
1. Na sisan mal khat ki cing na pi’n
Sit neilo a vekpi’n nong bua
Ka mawhna khempeuh nong sawpsiang sak hi
Nong itna sisan hang bek hi

2. Na kammal khat bek ki cing na pi’n
Tatsat lo’n kei nong hopih hi
Ka sapna khempeuh na kammal sung ki cing hi
Nong itna aw khum in ka nunna tha hong dim kik zel

Cho: Sit Neilo’n kei nong it hi
Na neih khempeuh nong pia hi
Singlamteh tung nunna bei dong
Piak thei khempeuh nong pia zo
Na khempeuh kei a ding in ahoih lam nong heisak hi
Itna lian pen hong pia Kumpi, To Zeisu
Siit Neilo in kong bia.

3. Khat vei nong lawnna kicing napi’n
Ka nai-ah nong ompih den hi
Ka tuk hun ciang’n itna khut tawh nong phongto hi
Nong itna angsung ah nong pom ciang’n ka launa teng bei