NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Tuitam Mah Leh
Composed by: (L) Sir Funny Haulalmuan

Mimbang pianna Zogam nunnuam aw
Mual leh tang te dum dii diai e
Pupa patsa lia leh tang te in
Solkha leh sunni tan lai teng in
Hong ngilh thei kei nung e

   Zogam ah tuitam mah leh a tawp na ah luang khawm zel hi
Zogam phung leh tang tam mah leh
Phung khat pa khat suan hi hang e
Ei laizom gibang a ki khen thei lou khen kei ni
Kamkei bang gial khuaibang hang le chi’ng e
Tunnu Zogam hong pallun ding hi e

Tung solkha leh si al te tan na
Lungdeih duangkuai te tenna gam aw
Zo dam siktui a luan na aw e
Tul mai di’n ken kong phal thei lou hi
Pam lua hong sa veng aw

Phamlou doh ai tawi leng pham lou dia
Ma loubang tut dong gamlei zun ding
Hizong gamlei dia sang pen hinna
Ka pian ka it Zogam lei aw e
Tullou in hong pal in

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*