NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Zan Khosawt

ZANKHO SAWT
sa : Ruth Chingmuankim
phuak : K Thangchinlian
kaih : V Nunlian

Verse 01
Zankho sawt khattang zalna laikhun ah
Mualliamsa gel a lungsik in luankhi nul ve’ng
Koi ah hei uhiam ka lawmvual ngaihte
Kei luankhi nultu dia ka kinepnate

Chorus
Lungkham liangvai te nemtu Toupa aw
Kei zong hong nem sam lou ding na hiam
Ka mailam nuntak zia khimbang a hong zing e
Lelliang lua kisa’ng hiai simlei ah

Verse 02
Hibang lel a simlei nuntak sang in
Khapham simthu lel in kulsin ah zaal ta leng
Genthei lungzuan ngaihtamsialna a bei diam?
Ka laukha lungmuang in a tutkhawl sam diam?

Verse 03
Hizong kei zuan nem ding khat zong omlou
Khabang pham a kulsin zal ding ka gel lai in
Kei hon it Jesu om hi lau nawn kei ning
Zalmang hilou tak simthu hi hiai simthu

2nd Chorus
Tun Jesu ka lawm hoih pen hong hita
Bang din nunlui gelgel lai ding ka hiam
Tongdam nem ngiingei toh kei hong hehnem a
Hon taisan ngeilou din hon chiam hi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*