Ngetna

EimiZaideih in maban sawn tou zel in, tu hun chiang in Android adi bang apps thak liauliau ki neithei ta hi. Users a zang tute’ lametna bang leh duhthusam tung zoh louh khak ding ki lau mahmah hi. Hiai toh kisai in lathak “UPLOAD” pen nna pi khat suak ahih ziakin, user te’n nawn na theih siam uh ka hon ngen uhi. A ki gen gige mah bang in, Income/Revenue (adminte’ phattuam na di) nei aki bawl ahih louh ziakin hun neih tengteng hiai a ki pe zou gige theilou a, a sinlai leh sepna nei ngen a ki hih ziakin laa upload lam le duhthusam tak in hon ki hih thei lou hi.

Laa upload lam a hon panpihthei ding I om leh chiklaipeuh a hon thuzak gige ding in ngaina tak in ka hon ngen uhi. Laa upload thei di te’n Laptop/Computer or Mobile hoih deuh neih ngai ding a, hun awl leng neih deuh poimoh ding hi. Mah ni a bang a ngai a, it a kepbit poimoh ahih man in, hichi bang mite’ ki poimoh mahmah a, hon contact ding in ka hon gen uhi.

Maban ah laa tamsem hong om leh, user te duhthusam bang a hongpai touh ngei ka lam-en uhi.

Kipak Ing!
– Ginom Hangshing.
(+91-9615804759)